การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเทคนิคการแพทย์ (ACMTT 2023) ครั้งที่ 45

การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเทคนิคการแพทย์ (ACMTT 2023) ครั้งที่ 45

True Icon Hall, 7 ft. Hall 1+2