การประชุมสัมมนาวิชาการ “เชื่อมเมืองเก่า สู่โอกาส: การสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าวิถีใหม่และความยั่งยืน”

การประชุมสัมมนาวิชาการ “เชื่อมเมืองเก่า สู่โอกาส: การสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าวิถีใหม่และความยั่งยืน”

True Icon Hall, 7 ft. Hall 1