2024 PTTEP SSHE FORUM

2024 PTTEP SSHE FORUM

True Icon Hall, 7 ft. Hall 1+2

งานสัมนาเพื่อส่งเสริมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี ด้านความปลอดภัยฯ ให้กับผู้รับเหมา ที่ปฏิบัติงานใน Operation เพื่อนำองค์กรไปสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรที่มีอุบัติเหตุเป็นศูนย์ ของ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)