การประชุมสัมมนาวิชาการ “เชื่อมเมืองเก่า สู่โอกาส: การสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าวิถีใหม่และความยั่งยืน”

การประชุมสัมมนาวิชาการ “เชื่อมเมืองเก่า สู่โอกาส: การสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าวิถีใหม่และความยั่งยืน”

True Icon Hall, 7 ft. Hall 1

การประชุมสัมมนาวิชาการ
“เชื่อมเมืองเก่า สู่โอกาส: การสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าวิถีใหม่และความยั่งยืน”

วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน พ.ศ.2563
ณ TRUE ICON HALL ชั้น 7 ICONSIAM

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า:เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า

สนับสนุนโดย
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และหน่วยงานภาคีภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน